ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσκαλούνται οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή» έτους εισαγωγής 2022 που επιθυμούν  απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4957/2022, να υποβάλλουν σχετική αίτηση από Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022 έως Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022

Η αίτηση και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της 108990/Ζ1/08.09.2022 Υ.Α, υποβάλλονται από τους/τις ενδιαφερόμενους/νες ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/didaktra, εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *