Κανονισμοί

Η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπεται από:

το  ΦΕΚ Ίδρυσης 3246/Β/08.10.2018

το ΦΕΚ τροποποίησης της ίδρυσης 3242/Β/17.05.2023

τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΦΕΚ 3299/Β/18.05.2023)

την κείμενη νομοθεσία

Κανονισμός λειτουργίας που ισχύει για τους/τις μεταπτυχιακούς/έςφοιτητές/τριες των ακαδημαϊκών εξαμήνων έως και το 2022-2023:

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (ΦΕΚ 963/Β/21.03.2019)