Γιατί να το επιλέξω

  • Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής
  • Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια
  • Συνάφεια με την ειδική αγωγή
  • Πρόγραμμα σπουδών 4 εξαμήνων
  • Πρακτική άσκηση
  • 100% εξ αποστάσεως διδασκαλία
  • Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων με τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
  • Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (ως το 30% των εισακτέων)