Συχνές ερωτήσεις

Για το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα παρέχει συνάφεια στην ειδική αγωγή;

Το πρόγραμμα παρέχει συνάφεια με το Αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (ΦΕΚ 1217/10.04.2019, τ.Β΄)

Ποια είναι η διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ.;

Η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται η πρακτική άσκηση και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Μένω σε άλλη περιοχή της χώρας, μπορώ να παρακολουθήσω το πρόγραμμα;

Ναι μπορείτε. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται 100% με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των μαθημάτων;

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η συστηματική παρακολούθηση και συμμετοχή προσμετράται στην αξιολόγηση. Ο/Η μ.φ. που παρακολούθησε σε ένα μάθημα λιγότερο από το 80% των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο θεωρείται αποτυχών/ουσα στο μάθημα αυτό και υποχρεούται να το παρακολουθήσει σε επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο.

Υπάρχουν δίδακτρα για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών;

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 3.200,00 €, για τα οποία παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους σε τρεις (3) δόσεις ως εξής:

  1. 1η δόση ύψους 1.000 € με την εγγραφή στο Π.Μ.Σ.,
  2. 2η δόση ύψους 1.100 € το α΄ εξάμηνο και
  3. 3η δόση ύψους 1.100 το β΄ εξάμηνο

σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία.

Σε περιπτώσεις μη εγγραφής, οριστικής αποχώρησης ή διαγραφής, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την απόκτηση του διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών;

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται:

  1. η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα (από 7,5 μονάδες ECTS το καθένα) και σε (1) υποχρεωτικό μάθημα πρακτικής άσκησης διδασκαλίας - μικροδιδασκαλίας (10 μονάδες ECTS)
  2. η υλοποίηση πρακτικής άσκησης (20 ECTS), και
  3. η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS) ή η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε τρία (3) υποχρεωτικά/επιλογής μαθήματα (από 10 μονάδες ECTS το καθένα).

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος