Συχνές ερωτήσεις

Για το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα παρέχει συνάφεια στην ειδική αγωγή;

Το πρόγραμμα παρέχει συνάφεια με το Αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (ΦΕΚ 1217/10.04.2019, τ.Β΄)

Ποια είναι η διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ.;

Η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται η πρακτική άσκηση και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Μένω σε άλλη περιοχή της χώρας, μπορώ να παρακολουθήσω το πρόγραμμα;

Ναι μπορείτε. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης µε πρότυπες συνδυαστικές μορφές δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

[α] δύο διήμερους κύκλους διαλέξεων κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο που πραγματοποιούνται στην έδρα του Τμήματος κατά Σαββατοκύριακα, 

[β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, µε αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των μαθημάτων;

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η συστηματική παρακολούθηση και συμμετοχή προσμετράται στην αξιολόγηση. Ο/Η μ.φ. που παρακολούθησε σε ένα μάθημα λιγότερο από το 80% των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο θεωρείται αποτυχών/ουσα στο μάθημα αυτό και υποχρεούται να το παρακολουθήσει σε επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο.

Υπάρχουν δίδακτρα για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών;

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.500,00 €, για τα οποία παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους σε τρεις (3) δόσεις ως εξής: 1η δόση ύψους 1.000 € με την εγγραφή στο Π.Μ.Σ., 2η δόση ύψους 750 € το α΄ εξάμηνο και 3η δόση ύψους 750 € με το β΄ εξάμηνο σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία. Σε περιπτώσεις μη εγγραφής, οριστικής αποχώρησης ή διαγραφής, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την απόκτηση του διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών;

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται: α) η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα (από 7,5 μονάδες ECTS το καθένα) και σε (1) υποχρεωτικό μάθημα πρακτικής άσκησης διδασκαλίας - μικροδιδασκαλίας (10 μονάδες ECTS), β) η υλοποίηση πρακτικής άσκησης (20 ECTS), και γ) η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS).

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πόσοι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες εισάγονται στο Π.Μ.Σ. κάθε ακαδημαϊκό έτος;

Κάθε ακαδημαϊκό έτος, εισάγονται στο Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή» κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες.

Εάν δεν έχω πολύ καλή γνώση αγγλικών, δεν μπορώ να καταθέσω αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ.;

Το αποδεικτικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1 είναι προαπαιτούμενο για την εισαγωγή στο πρόγραμμα, οπότε η μη προσκόμισή του οδηγεί στον αποκλεισμό του/της υποψήφιου/ας.

Τι πρέπει να ανεβάσω στο πεδίο φωτογραφία της αίτησης;

Στο πεδίο φωτογραφία ανεβάζετε μία φωτογραφία προσώπου.

Θέλω να μεταφορτώσω δύο ή περισσότερα αρχεία σε κάποιο πεδίο στην αίτηση. Γίνεται;

Όπου ζητείται αρχείο, επιτρέπεται μόνον ένα αρχείο για μεταφόρτωση. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο επιθυμείτε να ανεβάσετε δυο ή περισσότερα αρχεία, θα πρέπει να τα συμπιέσετε σε ένα αρχείο (π.χ. MyCertificate.zip).

Πως θα μεταφορτώσω μαζί με την αίτηση επιπλέον δικαιολογητικά;

Όλα τα επιπλέον αρχεία που θέλετε να επισυνάψετε στην αίτησή σας (μεταπτυχιακό, αναλυτική μεταπτυχιακού, επαγγελματική εμπειρία, αποδεικτικά σεμιναρίων και ειδικών γνώσεων, φωτοτυπία ταυτότητας κλπ), θα τα συμπιέσετε σε ένα αρχείο και θα τα μεταφορτώσετε στο πεδίο Μεταφόρτωση επιπλέον στοιχείων.

Δεν υπέβαλα κάποιο δικαιολογητικό με την αίτησή μου αλλά το έχω γράψει στην αίτηση. Θα μοριοδοτηθεί;

Τα προσόντα που δηλώνονται στην αίτηση δεν μοριοδοτούνται αν δεν έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Ακόμα δεν γίνονται δεκτά έγγραφα που στέλνονται με email ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο και δεν έχουν αναρτηθεί μαζί με την αίτηση.

Δεν θα έχω κάποιο δικαιολογητικό έως την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων. Μπορώ να μεταφορτώσω μία υπεύθυνη δήλωση ότι θα το προσκομίσω αργότερα;

Όχι. Τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον/την υποψήφιο/α στην αίτηση συμμετοχής του πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές υπεύθυνες δηλώσεις ότι θα προσκομιστούν δικαιολογητικά αργότερα.

Πότε γίνονται οι συνεντεύξεις;

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται σε ημέρες και ώρες που καθορίζονται από τη γραμματεία του ΠΜΣ.

Πως θα ενημερωθώ για την ημέρα και ώρα της συνέντευξης;

ΟΙ ημέρες και ώρες των συνεντεύξεων των υποψηφίων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Εάν τη μέρα της συνέντευξης δεν μπορώ να παρευρεθώ για κάποιο σοβαρό λόγο, τι πρέπει να κάνω;

Αν για κάποιο σοβαρό λόγο δεν μπορείτε να προσέλθετε την ημέρα που έχετε κληθεί για συνέντευξη, πρέπει έγκαιρα να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. για να εξεταστούν τυχόν εναλλακτικές λύσεις.

Τι θα συμβεί εάν δεν προσέλθω στη συνέντευξη;

Η συνέντευξη είναι υποχρεωτική για την επιλογή στο πρόγραμμα. Συνεπώς η μη παρουσία υποψήφιου/ιας στη συνέντευξη οδηγεί στον αποκλεισμό του/της από την διαδικασία επιλογής.

Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής.

Πως θα ενημερωθώ για τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων;

Τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://pms-misedu.pre.aegean.gr/. Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να ενημερώνονται με δική τους μέριμνα για τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής.

Έχω κάποια ερώτηση που δεν έχει απαντηθεί παραπάνω, που μπορώ να απευθυνθώ;

Μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ  στο e-mail : pms.eidiki.agogi@aegean.gr. ή στο τηλ 2241099229.