Μοντέλα παρέμβασης: Οικογένεια, σχολείο, κοινότητα

Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος: Υ8 (Υποχρεωτικό)

Διδάσκων: Κουρκούτας Ηλίας 

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων, καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που
αφορούν σε μοντέλα παρέμβασης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ειδικότερα, εξετάζεται η εργασία μέσα από
συνεργατικά και ολιστικά μοντέλα, στα οποία εμπλέκονται η οικογένεια, το σχολείο και η κοινότητα. Εξετάζονται οι ακόλουθες ενότητες:
ƒ Οικογενειακή δυναμική και ψυχοκοινωνική εξέλιξη παιδιών με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/Διαταραχές
ƒ Μοντέλα προσέγγισης της οικογένειας παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/Διαταραχές
ƒ Μοντέλα παρέμβασης σε οικογένειες παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/Διαταραχές (οικοσυστημικό,
ψυχοδυναμικό, ανθρωπιστικό, συνθετικό, διεπαγγελματικό, κοκ)
ƒ Συμβουλευτική οικογένειας
ƒ Ομάδες παρέμβασης και συμβουλευτική οικογένειας στο σχολείο
ƒ Ομάδες παρέμβασης και συμβουλευτική οικογένειας στην κοινότητα

Στις συγκεκριμένες θεματικές ενότητες που αφορούν ένα μεγάλο κεφάλαιο της Ειδικής Αγωγής, Σχολικής Ψυχολογίας και Κοινωνικής Εργασίας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα εντρυφήσουν στα σημαντικά ζητήματα που αφορούν
(α)τα ην κατανόηση της δυναμικής των οικογενειών με παιδιά με ΕΕΑ,
(β) τις δυσλειτουργίες και ακατάλληλες στάσεις ή συμπεριφορές και πρακτικές που πιθανόν να αναπτύξουν λόγω επιβαρυντικών συνθηκών,
(γ) τις πρακτικές που πρέπει να εξελίξουν και να αναπτύξουν οι ειδικοί όταν εργάζονται με τις οικογένειες,
(δ) να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των καλών και έγκυρων επιστημονικά πρακτικών, καθώς και επιμέρους τεχνικές,
(ε) τα βασικά χαρακτηριστικά και δυσκολίες των παιδιών με ΕΕΑ/διαταραχές και
(στ) τις πρακτικές που πρέπει να εφαρμοστούν στο σχολείο για την καλύτερη υποστήριξη/ ένταξη των παιδιών αυτών στο σχολικό πλαίσιο, καθώς
(ζ) και τα προγράμματα υποστήριξης γονέων παιδιών και εκπαιδευτικών που εργάζονται στο χώρο της Ε.Α. μπορούν να εφαρμοστούν ή εφαρμόζονται και είναι αποτελεσματικά.
Ειδικότερα, θα αποκτήσουν γνώσεις πάνω στις οποίες μπορούν να αναστοχαστούν και κυρίως μέσα από τις πρακτικές τους να οικοδομήσουν δεξιότητες και τεχνικές που έχουν ένα επιστημονικό χαρακτήρα σε σχέση με όλα τα πεδία παρέμβασης και με όλες τις ομάδες.