Αισθητηριακές, κινητικές και πολλαπλές αναπηρίες: Διάγνωση και παρέμβαση

Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος: Υ7 (Υποχρεωτικό)

Διδάσκουσα: Τραγουλιά Ελένη

Στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές του αντικειμένου των αισθητηριακών, κινητικών και πολλαπλών αναπηριών όπως παρουσιάζονται στην διαδικασία της εκπαίδευσης αλλά και στην καθημερινή ζωή του ατόμου. Το μάθημα είναι μεταπτυχιακού επιπέδου όπου συνδυάζεται η θεωρία με την πράξη με σκοπό την εμβάθυνση στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο. Παρουσιάζονται και αναλύονται εισαγωγικές έννοιες κι αποσαφηνίζονται κύρια ζητήματα του πεδίου έτσι ώστε ο/η φοιτητής/τρια να έχει μία συνολική αντίληψη του θεωρητικού αλλά και πρακτικού υπόβαθρου προσέγγισης των ατόμων που εντάσσονται στην συγκεκριμένη κατηγορία αναπηρίας.
Με αυτή την έννοια το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση της πολυπλοκότητας των πολλαπλών αναπηριών έτσι ώστε να οδηγήσει τους φοιτητές/τριες να εμβαθύνουν σε έννοιες όπως η ορολογία, θεωρία και παρέμβαση στα επί μέρους ειδικά μαθήματα της κατεύθυνσης.