Μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠ-Υ και Προβλήματα Λόγου: Διάγνωση και παρέμβαση

Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος: Υ5 (Υποχρεωτικό)

Διδάσκουσα: Λυπουρλή Ελένη

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη και παρουσίαση των Μαθησιακών Δυσκολιών και των προβλημάτων λόγου, η διαγνωστική διαδικασία και οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Ειδικότερα, στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη δυσλεξία, τη δυσορθογραφία, τη δυσαναγνωσία, τη δυσγραφία, τη δυσαριθμησία, τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), τα προβλήματα λόγου κλπ. και η κατανόηση των σχολικών δυσκολιών που συνδέονται με τα γνωστικά, μεταγνωστικά και κοινωνικο-συναισθηματικά χαρακτηριστικά των παιδιών και εφήβων. Θα περιγραφεί το πλήρες προφίλ του μαθητή με Μαθησιακές Δυσκολίες, τα ελλείμματα βασικών φωνολογικών δεξιοτήτων και γενικά οι δυσκολίες στην απόκτηση και χρήση ικανοτήτων ανάγνωσης, γραφής, κατανόησης, ομιλίας, συλλογισμού και μαθηματικών ικανοτήτων. Θα αναλυθούν τα κυριότερα ελλείμματα των μαθητών στην αντίληψη, τη γλώσσα, τη μνήμη, την προσοχή, τη μεταγνώση, την αυτορρύθμιση, τα κίνητρα, τη συμπεριφορά, τις κοινωνικές δεξιότητες και τέλος, τη συναισθηματική εξέλιξη. Επίσης, θα αναλυθούν διεξοδικότερα τα προβλήματα των μαθητών στην ανάγνωση και στην παραγωγή γραπτού λόγου. Στη συνέχεια, θα συζητηθούν τα θεωρητικά μοντέλα ερμηνείας και αιτιολόγησης, οι διαγνωστικές προσεγγίσεις και ο ρόλος των εμπλεκόμενων φορέων στη διάγνωση, ο ρόλος του εκπαιδευτικού, η διδακτική αξιολόγηση, οι γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές, οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, και τέλος, η λειτουργία του σύγχρονου συμπεριληπτικού σχολείου. Θα δοθεί έμφαση στην αξία της πρώιμης διάγνωσης,  στον ρόλο της φωνολογικής επίγνωσης των μαθητών και σε τρόπους ενίσχυσής της, και τέλος, στην διαφοροποιημένη διδασκαλία.