Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος: Υ4 (Υποχρεωτικό)

Διδάσκουσα: Κιτσαρά Αναστασία
Συνδιδάσκων: Μουστάκας Λουκάς

Στόχος της έρευνας είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων με την έρευνα στον γνωστικό τομέα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες θα πειραματιστούν σε όλα τα στάδια της επιστημονικής έρευνας: 1) Επιλογή και διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος, 2) Σχεδιασμός της ερευνητικής διαδικασίας για την εξασφάλιση των δεδομένων, 3) Εκτέλεση του προγραμματικού σχεδίου για τη συλλογή του ερευνητικού υλικού, 4) Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων, και 5) Συγγραφή της ερευνητικής μελέτης.