Προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς: Μοντέλα παρέμβασης και διδασκαλίας

Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος: Υ3 (Υποχρεωτικό)

Διδάσκων: Τουλούπης Θάνος, Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Στη σχολική παιδαγωγική υπάρχουν δύο είδη διαταραχών: της μάθησης και της συμπεριφοράς. Η μορφή και η
ένταση ποικίλλουν, πολύ συχνά όμως υπάρχει ανάμεσά τους μια σοβαρή αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση. Το
συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στην πρόληψη, αντιμετώπιση και στην επίλυση των προβλημάτων αυτών. Πιο
αναλυτικά, εξετάζονται:

Μοντέλα μάθησης
Στρατηγικές μάθησης σε παιδιά με προβλήματα μάθησης
Μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς: Τα είδη των συμπεριφορών και τα συμπτώματά τους, αντιμετώπιση και τροποποίηση των συμπεριφορών
Θεωρίες για τα κίνητρα και τα συναισθήματα και τις εκπαιδευτικές τους προεκτάσεις.
Αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον: Διαχείριση σχολικής τάξης, διαμόρφωση αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος, πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς.