Ψυχοπαθολογία

Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος: Υ2 (Υποχρεωτικό)

Διδάσκοντες: Κιτσαρά Αναστασία, Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου/Μπούσσουλας Κωνσταντίνος, εξωτερικός συνεργάτης ΠΜΣ

Στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση ο/η εκπαιδευτικός αλλά και ο/η ειδικός επαγγελματίας έρχεται σε επαφή με  κατηγορίες ψυχοπαθολογίας που καλείται να αντιμετωπίσει. Είναι σημαντικό, ωστόσο,  να γνωρίζει όλο το φάσμα της ψυχοπαθολογίας, που οι κατηγορίες αυτές εντάσσονται, ώστε αφενός να αποκτήσει μια πληρέστερη και βαθύτερη κατανόηση  του αντικειμένου και αφετέρου, να μπορεί να συνεργάζεται με άλλους ειδικούς που ασχολούνται με το παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  ή με την οικογένεια του. Το μάθημα Ψυχοπαθολογία αρθρώνεται σε δυο ενότητες:

 1η ενότητα: Κύριες  ψυχικές διαταραχές: 

Α. Ιστορία ψυχοπαθολογίας

Β. Εννοιολογικός προσδιορισμός της ψυχοπαθολογίας

Γ. Ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών ( σύμφωνα με την  ταξινόμηση του   DSM V).

Δ. Αναλυτική αναφορά των διαφόρων κλινικών μορφών των ψυχικών νοσημάτων.

Ε. Μοντέλα  προσέγγισης της δυσλειτουργικής συμπεριφοράς

2η ενότητα:  Μοντέλα παρέμβασης:

Α. Η θεραπευτική σχέση

Β. Κύρια μοντέλα θεραπείας

Γ. Συνεργασία  του/της εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής με τους άλλους ειδικούς