Υ9 – Πρακτική άσκηση διδασκαλίας – Μικροδιδασκαλία

Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος: Υ9 (Υποχρεωτικό)

Διδάσκοντες: Σοφός Αλιβίζος, Δάρρα Μαρία

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη ειδικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων σχετικών με τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας και εκπαιδευτικής παρέμβασης και υποστήριξης, οι οποίες αφορούν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες. Ειδικότεροι στόχοι στο πλαίσιο του μαθήματος είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες: α. να γνωρίσουν σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και στο πεδίο της εφαρμογής στην πράξη – μέσω του σχεδιασμού και της πραγματοποίησης μικροδιδασκαλιών – τα βασικά ζητήματα που αφορούν στην ιεράρχηση των εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων, καθώς και στις διδακτικές-μαθησιακές δραστηριότητες και τις διαδικασίες σχεδιασμού και αξιολόγησης της διδασκαλίας/εκπαιδευτικής παρέμβασης και β. να αξιολογούν και να αναλύουν μέσα από συστηματικές παρατηρήσεις τις βασικές συνιστώσες/δομικά στοιχεία της διδασκαλίας (προϋποθέσεις και συνθήκες αποτελεσματικού σχεδιασμού και αξιολόγησης της διδακτικής – μαθησιακής διαδικασίας), καθώς, επίσης, και να αναστοχάζονται αξιοποιώντας τις θεωρητικές τους γνώσεις σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού, διεξαγωγής και αξιολόγησης της διδασκαλίας ή εκπαιδευτικής παρέμβασης.

Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο το μαθήματος διαρθρώνεται ως εξής:
ƒ Διδακτικός και μαθησιακός σχεδιασμός: έννοια, χαρακτηριστικά και αξιοποίηση – Μοντέλα μαθησιακού-διδακτικού σχεδιασμού
ƒ Φάσεις μαθησιακού-διδακτικού σχεδιασμού
ƒ Δομικά στοιχεία μαθησιακού-διδακτικού σχεδιασμού
ƒ Παρουσίαση σχεδίου διδασκαλίας/εκπαιδευτικής παρέμβασης: Ανάλυση και αναστοχασμός πάνω στο σχέδιο
διδασκαλίας/εκπαιδευτική παρέμβαση
ƒ Αποτελεσματική διδασκαλία – Μοντέλα αποτελεσματικής διδασκαλίας
ƒ Ποιότητα και αξιολόγηση της διδασκαλίας: Προσεγγίσεις και κριτήρια ποιότητας – Εργαστήριο διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας της διδασκαλίας
ƒ Το Lesson Study ως προσέγγιση βελτίωσης της ποιότητας της διδασκαλίας: Παραδείγματα εφαρμογής
ƒ Ανάλυση, ανατροφοδότηση και αναστοχασμός της διδασκαλίας
ƒ Δόμηση σχεδίου μαθήματος/εκπαιδευτικής παρέμβασης: Εργαστηριακή προσέγγιση
ƒ Παρουσιάσεις μικροδιδασκαλιών: Ανάλυση μικροδιδασκαλιών και αναστοχασμός